Třídní kniha

Elektronická třídní kniha umožňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, s možností tiskových výstupů v podobě původní třídní knihy.
Na desítkách škol plně nahrazuje klasické třídní knihy. Výhodou elektronické třídní knihy je snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Odpadá „putování“ třídní knihy po chodbách např. v hodinách volitelných předmětů, nehrozí ztráta třídní knihy (pokud se provádějí zálohy dat), kontrola třídních knih je záležitostí stisku jednoho tlačítka. Podmínkou pro plnohodnotné nahrazení třídních knih tímto programem je možnost zadávat data přímo ve vyučování (počítače v učebnách, notebooky připojené přes wi-fi apod.). Lze využít napojení na docházkový-přístupový systém školy.
Program ve velké míře využívají i školy, které v něm řeší pouze průběžnou docházku žáků. Absenci zadají zpravidla jednou za týden (podle údajů z papírové třídní knihy) vyznačením nepřítomnosti (omluvené, neomluvené) v týdenním rozvrhu žáka. Po zadání jsou údaje o absenci přístupné učitelům, ředitelství školy i rodičům Součet zameškaných hodin lze přenést do pololetní absence.
Vazba na rozvrh a suplování umožňuje získávat informace o absenci v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zadaná absence je zobrazována v rozvrzích žáků v Evidenci, ve Webové aplikaci (rodičům a žákům) v Přehledu výuky (případně včetně téma probírané látky v hodině).
Provoz modulu Třídní kniha lze doporučit jen při současném využití Rozvrhu a Suplování.
Pokud tyto moduly škola nevlastní, v Třídní knize nemohou být předepsány vyučovací hodiny, absence by se zadávala do „prázdného rozvrhu“, při zápisu hodin by nestačilo zadat téma a absenci, nejprve by bylo třeba u každé hodiny zadat údaje o předmětu, vyučovací skupině, vyučujícím...
Použití Třídní knihy bez Rozvrhu je sice možné po zadání jen několika hodin úvazků, spuštění Rozvrhu (lze i v demonstrační verzi) a uložení dat pro suplování, ale rozhodně to nedoporučujeme.


Tematické plány

Tematické plány usnadňují vytváření tematických plánů předmětů (s vazbou na učební plány tříd a úvazky učitelů). V připravených plánech lze doplňovat a přesunovat kapitoly, měnit dotaci vyučovacích hodin apod. Výstupem je tematický plán pro třídu a předmět. Data jsou naplněna pro ZŠ (podle projektu „Základní škola“) a pro gymnázia.

Může se hodit
Nápověda k Třídní knize Více informací
Propojení s docházkovými systémy Více informací
Nápověda k Tematickým plánům Více informací