Školní matrika

Školní matrika je označení pro evidenci žáků a studentů dle zákona č. 561/2004 Sb. Ukládá školám, které údaje u žáků musí evidovat.

Vyhláška č. 364/2005 (o vedení dokumentace škol a školských zařízení a o předávání údajů…) stanovuje rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů ze školní matriky do centra k dalšímu statistickému zpracování.


Důsledky zákona 561/2004 a vyhlášky 364/2005
  • Údaje o jednotlivých žácích jsou předávány do centra v elektronické podobě (prostřednictvím XML souboru). Tím je vymezen okruh údajů, které musí být vedeny elektronicky. Ostatní údaje (např. písm. d, e, g §1 vyhlášky 364/2005) mohou být vedeny v listinné podobě nebo elektronicky.
  • Zákon 561/2004 ani vyhláška 364/2005 nezmiňují povinnost škol vést „bývalé“ katalogové listy či třídní výkazy, nepředepisují přesný formát listinné podoby pedagogické dokumentace.
  • Elektronická data mají (vzhledem k periodickému předávání do centra) vyšší prioritu než data tištěná či psaná.
  • Elektronická data musí být stále aktuální (rodná čísla žáků 1. ročníků je třeba doplnit k 1. září, předměty žáků je třeba aktualizovat hned začátkem školního roku apod.), viz. §28, odstavec 4 školského zákona. Dříve byla praxe opačná, data se z psaných katalogů zadávala „do počítače“ jen „občas“ (např. před tiskem vysvědčení).
  • Elektronická data musí škola chránit ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
    a) Ochrana dat uvnitř programu Bakaláři – nastavením pravomocí v Parametrech systému Bakaláři (Práva dle funkcí a Práva třídních učitelů).
    b) Ochrana dat vně programu Bakaláři – možností uložení dat na SQL serveru v systému Bakaláři (Zabezpečení dat).
  • Elektronická data musí škola chránit ve smyslu možné ztráty častým zálohováním (např. s využitím plánování v modulu Archivace), důležité je zajištění konzistence dat (s využitím Kontrolních utilit v nabídce Správce – Porovnání aktuálních dat se zálohou).
Může se hodit
Pokyny pro vedení evidence - školní matriky Více informací
Příručka k elektronickému předávání údajů na MŠMT Více informací
Modul Evidence Více informací
Doporučený způsob vedení pedagogické dokumentace Více informací