ZN0144

vyřazení žáka z evidence, návrat žáka, zrušení omylem pořízeného záznamu

12/5/2008

Krátce

Jak správně vyřadit žáka z evidence při odchodu ze školy, případně zrušit omylem pořízený záznam. Jak zrušený záznam obnovit, když se žák vrátí.

Popis

V průběhu studia je někdy třeba žáka vyřadit z evidence (přestup na jinou školu, přerušení studia, zanechání studia, plnění povinné školní docházky v zahraniční škole apod.).
V těchto případech žák nemůže být z databáze vymazán úplně. Je třeba, aby záznam v databázi zůstal s příznakem zrušení (jinak by žák nefiguroval v souboru pro elektronický sběr dat na ÚIV, nebylo by možné získat správné přehledy prospěchu za minulá léta atd.).


Příznak zrušení vložíme v kartě žáka pomocí tlačítka s červeným odpadkovým košem (dole).
V uvedených případech zvolíme „důvodem je skutečný odchod ze školy resp. přerušení studia“. Při vyřazení žáka z evidence v průběhu studia je dále třeba vyplnit datum a důvod (dle číselníku ÚIV), včetně podrobnějšího odůvodnění. Součástí potvrzení akce je pak zápis do historie (na záložku podrobné údaje), odkud program čerpá přesné informace o počtech žáků ve třídách k určitému datu apod.

Volbu „důvodem je OMYLEM zapsaný záznam“ využijeme, pokud žák na škole nikdy nebyl.
Např.
1) Když měl nastoupit, ale nestalo se tak.
2) Když byl tentýž žák zapsán dvakrát (a jeden ze záznamů nebyl zrušen jako omylem zapsaný, ale zůstal v databázi s příznakem zrušení). V takovém případě zrušený záznam nejprve obnovíme (viz dále) a znovu zrušíme, tentokrát už správně, tedy jako omylem zapsaný.

Záznam lze obnovit (např. při návratu žáka po přerušení studia) týmž tlačítkem, kterým se ruší. Opět je třeba vyplnit datum a důvod (dle číselníku ÚIV), se zápisem do historie.
Ke zpřístupnění žáků s příznakem zrušení slouží tlačítko s okem nad odpadkovým košem (resp. odpovídající volba v nabídce prostředí).

Klíčová slova

zrušit zrušení vyřadit vyřazení přestup přerušení návrat omylem