ZN0138

jak evidovat zdravotní postižení, individuální plány, požadavky na zvýšené výdaje atd.

10/4/2010

Krátce

Kde se v programu zadává zdravotní postižení, vývojové poruchy učení a chování, požadavky na zvýšené výdaje, individuální vzdělávání a jiné způsoby plnění školní docházky apod.

Popis

Pro zápis specifických údajů slouží tlačítko na kartě žáka – záložce matrika (vpravo nahoře). Při vkládání záznamu vybereme z číselníku požadovaný údaj, zapíšeme dobu platnosti a dále případně upřesníme.
Například zadáme druh zdravotního postižení, upřesníme vývojové poruchy učení a uvedeme datum začátku platnosti (dle posudku z poradny apod.), případně konce platnosti, pokud byl stanoven. Má-li žák více postižení, uvedeme pořadí 1,2 (pro dvě nezávažnější, která mají být vykázána z hlediska vlivu na zvýšené financování), případně zatrhneme příznak více postižení, pokud je to vysloveně uvedeno v posudku (podrobněji viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0134).
Požadavek na zvýšené výdaje musí být uveden explicitně zvláštním záznamem (s upřesněním zdroje), nestačí jen záznam s údaji o druhu postižení.
Stejně tak je třeba explicitně v samostatném záznamu uvést, pokud má žák individuální vzdělávací plán dle § 18. Vedle období je třeba vyplnit i důvod. Že je ale důvodem zdravotní postižení resp. mimořádné nadání nestačí vyplnit jen zde, souběžně musí být vložen i záznam o zdravotním postižení (s upřesněním druhu, viz výše) resp. o mimořádném nadání.
Analogicky je také třeba zadat plnění povinné školní docházky dle § 38 resp. §50.
Poznámka k závažnosti postižení 1,2,3:
Postižení označené pořadím 3 se na ÚIV nepředává.
Má-li tedy např. žák jen vývojové poruchy učení, je to jeho nejzávažnější postižení (1), a nemůže proto být označeno pořadím 3 (přestože se nám jeví jako obecně méně závažné).
Poznámky k vyplnění "datum platnosti do":
Doporučujeme "datum platnosti do" pokud možno nevyplňovat, neboť v 90% případů stav trvá po celou dobu studia (týká se zejména zdravotního postižení a požadavku na zvýšené výdaje). Záznamy je třeba ukončit jen tehdy, když důvod pomine (stává se např. u vývojových poruch, když rodiče v dalším roce nezajdou do PPP).
Pokud je "datum platnosti do" vyplňováno (přesně na základě posudků z PPP), pak při prodlužování platnosti doporučujeme v původním záznamu jen opravit "datum platnosti do". Opakované vkládání totožných záznamů (např. vždy na rok) snižuje přehlednost a zvyšuje pracnost při opravách chyb.
Při ukončení studia "datum platnosti do" u žáků nevyplňujeme, je to zcela zbytečná práce.

Klíčová slova

postižení vývojové poruchy individuální plán plnění školní docházky požadavek požadavky zvýšené výdaje inegrace integrovaný inegrovaného inegrovaní