ZN0096

způsob evidence cizích jazyků žáka ve školní matrice

4/10/2014

Krátce

Jak evidovat údaje o cizích jazycích žáků (mimo jiné pro výkazy ze školní matriky).

Popis

Žák může mít obecně více vyučovacích předmětů, které je třeba vykazovat jako cizí jazyk. Vedle povinného cizího jazyka (prvního, případně druhého) může mít např. konverzaci jako volitelný nebo jako nepovinný předmět).

Při předávání dat školní matriky na server MŠMT se vychází ze zadání vyučovacích předmětů v tzv. aktualizaci předmětů u žáků (v modulu Evidence, v nabídce data).
Na ZŠ se do XML souboru jako první cizí jazyk vykazuje jazyk, který měl žák již v dřívějších ročnících, jako druhý ten, který mu přibyl ve vyšším ročníku. Pokud toto nelze z dat žáka zjistit (např. u žáka, který nastoupil do vyššího ročníku), pak rozhoduje pořadí pro aktualizaci předmětů u žáka, dle kterého se i tisknou předměty na vysvědčení (viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0119).

Kontrolu správnosti počtu žáků s cizími jazyky doporučujeme provést v ránci procedury generování XML ještě před importem souboru na server MŠMT (viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0124).

Pro tisk informací o cizích předmětech lze použít sestavu: Přehledy prospěchu - Archy s předměty žáků nebo např. Sloupcové seznamy, kde jako položku vyberete zapsán předmět, s volbou předmětu a pololetí (opakovaně pro požadované vyučovací předměty).


Poznámky:

Pro povinný cizí jazyk slouží typ předmětu „cizí jazyk“ (vedle toho může mít žák cizí jazyk i jako volitelný nebo nepovinný předmět). Ve všech případech je nutné, aby bylo u předmětu zatrženo „je jazyk“ (ve Společném prostředí – v nabídce datové soubory - předměty).

Pokud byla pro daný školní rok či pololetí výuka jazyka studentovi uznána (je-li toto vyplněno na záložce matrika - specifické údaje), vykazuje se u něj jako „nevyučuje se“.

Pokud škola zadává úvazky, v nichž definuje vyučovací skupiny výčtem žáků (pro rozvrh, pro adresný přístup vyučujících ke klasifikaci apod.), aktualizaci předmětů žáků lze generovat ve Společném prostředí v nabídce správce - zápis předmětů žákům.

Klíčová slova

cizího cizích cizími jazyku jazyce jazyka jazyky jazyků žáka žáků