ZN0134

více postižení u žáka (v souvislosti s elektronickým sběrem dat)

10/4/2010

Krátce

Jak správně vyplnit a předat údaje z matriky u žáků s více postiženími. V elektronickém sběru dat jsou vykazována pouze dvě postižení, měla by to být ta nejzávažnější.

Popis

V elektronickém předávání dat z matrik je třeba předat kódy dvou nejzávažnějších postižení (kolonka POSTIZ1 a POSTIZ2).
Má-li žák postižení více, měli bychom pro předání vybrat 2 nejzávažnější. Pořadí lze stanovit u nových záznamů výběrem 1, 2, 3, u starších záznamů změnou pořadí v dialogovém okně pomocí šipek. Do centrální databáze se pak předají právě první dvě postižení uvedená v dialogu.
Pokud není závažnost či pořadí napsáno v rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny, je rozhodnutí na vedení školy (oficiální kriterium není k dispozici).
Poznámka:
Speciální vzdělávací potřeby žáka diagnostikuje příslušné poradenské zařízení a ono také stanovuje potřebnou míru podpůrných opatření vzhledem k diagnostikovanému postižení (kombinaci postižení). Je-li u žáka diagnostikováno více různých postižení, je jednak pravděpodobně uvedeno i "souběžné postižení více vadami", jednak budou uvedena zdravotní postižení, mající vliv na zvýšené financování vzdělávání žáka.
To by mělo být patrné z vypracované dokumentace k zohlednění všech postižení při jeho vzdělávání.

Klíčová slova

pořadí závažnosti postižení více vadami