ZN0097

evidence mimořádně nadaných žáků

10/9/2006

Krátce

Žák v roce 2005/06 ukončil 3.ročník, zároveň vykonal zkoušky za 4.ročník, v roce 2006/07 nastoupil do 5.ročníku. Jak takový případ evidovat a jak zapsat hodnocení a vysvědčení za 4.ročník?

Popis

1. Mimořádně nadaného žáka (dle posudku pedagogicko-psychologické poradny) "zaevidujeme" takto: v záložce Matrika, tlačítko Specifické údaje, vložíme záznam o mimořádném nadání. Vyplníme zpravidla pouze platnost od, platnost do zatím nevyplňujeme.
2. Pakliže žák neabsolvuje ročník (na základě § 14 odstavce (1) vyhlášky 73/2005 Sb.), je třeba do záložky historie - podrobné údaje vložit záznam o této události-změně třídy. Při operaci přeřazení žáka z původní třídy do nové třídy (v kartě žáka výběrem nové třídy z číselníku vpravo nahoře - zpravidla na konci srpna) je dialog pro vložení záznamu do podrobných údajů vyvolán automaticky.
3. Hodnocení za neabsolvovaný ročník zaevidujeme jako "komisionální zkoušky" v režimu Opravné zkoušky (Karta žáka, záložka Výchovná opatření, tlačítko Opravné zkoušky nebo rovnocenně nabídka Data, Zápis známek, Kompletní zápis za pololetí, tlačítko Opravné zkoušky).
4. Dle § 14 odstavce (9) vyhlášky 73/2005 Sb.nebude žákovi za neabsolvovaný ročník vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky neabsolvoval. Tato věc je řešena ve všech připravených vysvědčeních programu Evidence žáků pomocí výrazu NA_VYSVED("neabsolvoval"), který je umístěn na zadní straně. Neabsolvované ročníky jsou vyhodnoceny právě ze záznamů v záložce podrobné údaje historie karty žáka.

 

Poznámka: V textu se odvoláváme na Vyhlášku č. 73/2005 Sb.(o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných),

Klíčová slova

speciálními vzdělávacími potřeby potřebami mimořádně nadaných 73/2005